Genetics test คืออะไร ?

1. การทดสอบทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล (หรือการทดสอบยีน) ศึกษายีนเดี่ยวหรือความยาวสั้น ๆ ของดีเอ็นเอเพื่อระบุรูปแบบหรือการกลายพันธุ์ที่นำไปสู่ความผิดปกติทางพันธุกรรม

แผนการตรวจสุขภาพ เพื่อการสร้าง Life Style Healthcare Program

เพราะแนวคิดหลักของ Preventive Medicine คือ การให้สำคัญกับการป้องกัน และลดการแพร่กระจายของโรค และเพื่อให้ทราบถึง “ต้นตอ” ที่จะทำให้เกิดโรค และการเฝ้าระวังให้เกิดโรคต่างๆช้าที่สุด หรือ ไม่เกิดโรคเลย การตรวจวิเคราะห์สุขภาพเพื่อจุดประสงค์นี้

LifeStyle Healthcare … สุขภาพดี บนการใช้ชีวิตแบบที่ชอบ

เป้าหมายหรือความต้องการในเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยทีมแพทย์จะซักถาม พูดคุย ถึงจุดประสงค์ เป้าหมายในการดูแลสุขภาพ หรืออาการความผิดปกติและความเจ็บป่วยที่กำลังเผชิญ รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
ประกอบกับการตรวจสุขภาพถึงระดับยีนส์และดีเอ็นเอ

เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) เทรนด์การดูแลสุขภาพแห่งอนาคต

1) การป้องกันก่อนเป็นโรค ด้วยการใช้วัคซีน การหาปัจจัยเสี่ยง และให้ความรู้เพื่อให้แต่ละคนรู้จักป้องกันด้วยตัวเอง

2) การตรวจคัดกรอง และการวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการตรวจเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ