Age Meter

Age Meter เป็นโปรแกรมการตรวจประเมินอายุร่างกายจริง ช่วยให้ทราบอายุร่างกายจริงที่อาจแข็งแรง เท่ากับ หรืออ่อนกว่า หรือแก่กว่าอายุจริง นำไปสู่การวางแผนดูแลสุขภาพ จัดการกับปัญหาความเสื่อมก่อนวัยอันควร และใช้ในการตรวจติดตามผลการรักษา เพื่อการชะลอวัยได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเฉพาะบุคคล

ABI

โปรแกรมที่เช็คสภาพหลอดเลือด เป็นการตรวจหลอดเลือดแดงส่วนปลายของขา ซึ่งค่าที่ได้จะมีความแม่นยำสูง มีความไว 90% ความจำเพาะ 98% “

Bioscan

โปรแกรมที่สามารถบอกรายละเอียดที่เป็นภาพรวมของการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย รวมทั้งระดับสารสื่อประสาทต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และสามารถวางแผนการรักษาในการปรับสมดุลของอวัยวะที่เริ่มจะมีความผิดปกตินั้น