LABORATORY TEST

Genetic DNA Cancer Test

Genetic DNA Cancer Test

การทดสอบทางการแพทย์สามารถมองหาหลาย ๆ
การกลายพันธุ์ของยีนที่สืบทอดมา การทดสอบประเภทนี้เรียกว่าการทดสอบทางพันธุกรรมเชิงทำนาย ขอแนะนำสำหรับ
ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งบางชนิดทำงานในครอบครัวหรือเมื่อสงสัยว่ามีการกลายพันธุ์ของยีน

37,500 .-

LABORATORY TEST