LABORATORY TEST

Telomere Test

Telomere Test

โปรแกรมตรวจเทโลเมียร์ เพื่อวัดอายุและความเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายเพื่อประเมินโรคแนวใหม่ที่ตรวจลึกถึงระดับเซลล์และโครโมโซม โดยจะเป็นการตรวจจากการวัดความยาวของ DNA ส่วนปลายสุดของโครโมโซม ซึ่งสามารถใช้บ่งชี้อายุของเซลล์ตามชีวภาพ (Biological age) และบอกภาวะเสื่อมของเซลล์ (Degenerative status) ที่เกิดขึ้นก่อนวัยได้ ในส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในอนาคต นำไปสู่การดูแลรักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

15,000 .-

LABORATORY TEST