Health Monitoring Tests

Age Meter

Age Meter

Age Meter เป็นโปรแกรมการตรวจประเมินอายุร่างกายจริง ช่วยให้ทราบอายุร่างกายจริงที่อาจแข็งแรง เท่ากับ หรืออ่อนกว่า หรือแก่กว่าอายุจริง นำไปสู่การวางแผนดูแลสุขภาพ จัดการกับปัญหาความเสื่อมก่อนวัยอันควร และใช้ในการตรวจติดตามผลการรักษา เพื่อการชะลอวัยได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเฉพาะบุคคล

1,500 .-

Health Monitoring